O NAMA


Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo osnovan je 30. juna 1994. godine odlukom Skupštine opštine Smederevo kao nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija u koju se dobrovoljno udružuju socijalno humanitarne organizacije koje deluju na teritoriji grada Smedereva. Savez je osnovan sa ciljem da ujedini organizacije osoba sa invaliditetom koje deluju na teritoriji grada Smedereva, predstavlja ih i zastupa njihove zajedničke interese pred donosiocima odluka i drugim akterima na gradskom i republičkom nivou. Danas Savez predstavlja 12 organizacija osoba sa invaliditetom među kojima se nalaze tradiocionalne organizacije koje svoje članove okupljaju prema vrstama invaliditeta, kao i tzv. interesne organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta radi rešavanja određenih problema ili učestvovanja u specifičnim aktivnostima (sport, edukacije…).


NAŠA MISIJA


Unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje i jačanje saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i drugih aktera u lokalnoj zajednici, kao i kroz učešće predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u kreiranju, donošenju i primeni zakona, strategija, planova i drugih dokumenata u oblasti invalidnosti na nivou grada Smedereva.

NAŠI CILJEVI


- Zastupanje zajedničkih interesa organizacija osoba sa invaliditetom koje deluju na teritoriji grada Smedereva pred donosiocima odluka i drugim akterima na gradskom i republičkom nivou
- Učestvovanje u kreiranju politike u oblasti invalidnosti, donošenju i primeni odluka koje se tiču osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou uz insistiranje na prihvatanju i primenu međunarodnih standarda i konvencija i domaćih zakonskih odredbi
- Uspostavljanje partnerskih i saradničkih odnosa sa lokalnim vlastima i institucijama od značaja za položaj osoba sa invaliditetom
- Jačanje kapaciteta, unapređivanje i usmeravanje rada članica
- Promovisanje socijalnog modela invalidnosti, kao i promovisanje i zaštita osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom i unapređivanje njihovog kvaliteta života i društvenog položaja kroz zalaganje za njihovo puno učešće, jednakost i ravnopravnost u društvu
- Rad na podizanju svesti osoba sa invaliditetom i njihovom osnaživanju u preuzimanju aktivne uloge u zajednici, kao i na podizanju svesti svih građana o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom
- Zalaganje za realizaciju različitih servisa podrške za osobe sa invaliditetom koje sprečavaju njihovo institucionalno zbrinjavanje i omogućavaju im da žive samostalno i kvalitetno
Razvijanje i uspostavljanje saradnje i sa ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom na lokalnom i republičkom nivou

ORGANIZACIONA STRUKTURA


1. Konferencija Saveza

Konferencija Saveza je najviši organ upravljanja, a čine je delegati izabrani od strane članica. Svaka članica u Konferenciji ima po 3 predstavnika. Sastaje se najmanje jedanput godišnje. Na ovim sednicama razamatraju se izveštaji o radu, planovi rada, analizira se trenutno stanje vezano za položaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija. Konferencija donosi Statut, bira predstavnike u organima Saveza, presednike ovih Organa, donosi odluke o prijemu i isključivanju članica.

2. Izvršni odbor Saveza

Izvršni odbor Saveza je izvršni organ koji sprovodi odluke Konferencije Saveza, razmatra sva aktuelna pitanja i probleme, usvaja predloge izveštaja o radu i planove rada i prosleđuje ih Konferenciji na usvajanje, prati sprovođenje planiranih aktivnosti, bira sekretara. Konferencija od svojih delegata bira članove Izvršnog odbora po principu 1 članica – 1 predsatvnik.

3. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nezavisan i samostalan organ Saveza i čine ga 3 predstavnika izabrana na Konferenciji. Njegov zadatak je da kontroliše zakonitost rada Saveza i njegovih organa i predstavnika.

4. Predsednik Saveza

Predsednik Saveza je osoba sa invaliditetom koja predstavlja i zastupa Savez u javnosti i pre lokalnim i republičkim organima, kontročiše rad sekretara i stručne službe.

5. Sekretar Saveza

Sekretara Saveza bira Izvršni odbor na osnovu raspisanog javnog konkursa. Sekretar mora biti stručno lice sa najmanje sedmim stepenom stručne spreme u oblasti društveno – humanističkih nauka. Sekretar sprovodi odluke Izvršnog odbora i Konferencije, priprema materijale za sednice, obavlja stručne poslove za potrebe Saveza i članica, stara se o realizaciji aktivnosti, rukovodi zaposlenima u Savezu, kreira programe i projekte za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i sarađuje sa svim relevantnim institucijama i pojedincima na lokalnom nivou.