ČLANICE SAVEZA

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva


Centar je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana 05.01.2003. godine. Promoviše filozofiju samostalnog života i potencijale osoba sa invaliditetom, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, delujući kao resursni centar u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na teritoriji Podunavskog okruga, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou. Centar okuplja članove različitih vrsta invalidnosti.
Centar je pružalac usluge Servisa personalnih asistenata na teritoriji grada Smedereva.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
czszosis

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva


Društvo je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana 11.04.1984 godine. Okuplja osobe sa posledicom cerebralne i dečije paralize i promoviše njihove potencijale, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, učestvuje u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija, organizuje klimatsko rehabilitacione oporavke i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na teritoriji Podunavskog okruga, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Društvo je pružalac usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
dzcidps

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo


Gradska organizacija gluvih i nagluvih je socijalno humanitarna, neprofitna organizacija koja je osnovana 06.02.1982. godine. Okuplja gluve i nagluve osobe sa oštećenjem sluha, promoviše njihove potencijale, zalaže se za zaštitu njihovih prava i njihovo uključivanje u zajednicu. Svoje ciljeve ostvaruje kroz socijalne, informativne, komunikacione, obrazovne, kulturne i rekerative aktivnosti. Putem projekata nastoji da javnost upozna sa protrebama i problemima gluvih i nagluvih osoba.
Organizacija pruža usluge Prevodilačkog servisa za znakovni jezik.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
gogins

Udruženje za pomoć MNRO Smederevo


Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama je dobrovoljno, humanitarno, neprofitno i nestranačko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja prava i poboljšanja položaja osoba ometenih u mentalnom razvoju, kao i osoba sa višestrukim stepenom ometenosti na teritoriji grada Smedereva. Osnovanao 30. aprila 1986. godine.
Udruženje okuplja mentalno nedovoljno razvijene osobe, njihove roditelje, staratelje, stručnjake i druge zainteresovane građana.

Adresa: Kralja Petra I 27/1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-422
E-mail: mnro@eunet.rs
uzpMNROs

Udruzenje paraplegičara Smederevoara Smederevo


Udruženje je osnovano 15.12.2000.g. u Smederevu kao društvena socijalno – humanitarna organizacija. Okuplja osobe sa posledicom paraplegije, kvadriplegije, parapareze i kvadripareze. Udruženje promoviše socijalni model pristupa invalidnosti, radi na edukaciji svoga članstva, njihovoj resocijalizaciji kroz razne vidove aktivnosti i zastupa ih kod svih nivoa vlasti i institucija u sredini. Udruženje je od samog osnivanja aktivno krenulo sa izradom projekata i njihovom realizacijom. Ima kvalitetan tim koji osmišljava aktivnosti i putem projekata ih sprovodi u delo.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-742
E-mail: upsd@open.telekom.rs
dzcidps

Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo


Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo je samostalna, jedinstvena, dobrovoljna, invalidska, socijalno – humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija koja ostvaruje ciljeve u oblasti sveukupne zaštite slepih i slabovidih lica, njihovih prava i obaveza.
Okuplja slepe i slabovide osobe i zalaže se za ostvarivanje njihovih prava kroz različite aktivnosti. Nastala je 09.04.1981. godine.

Adresa: Jovana Krajišnika 8, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 614-078
E-mail: sssd@eunet.rs
dzcidps

Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život”


Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život” je socijalno humanitarna organizacija u koju se dobrovoljno udružuju osobe sa invaliditetom sa posledicom mišićne distrofije, neuromišićnih i drugih oboljenja kao redovni članovi i drugi građani na teritoriji grada Smedereva kao vanredni, pomažući i počasni članovi koji su zainteresovani za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka zasnovanih na socijalnom modelu invalidnosti i ostvarenju ljudskih prava osoba sa invaliditetom.
Osnovano je 08.02.2012. godine.

Adresa: Prešernova 5, 11300 Smederevo
Tel: +381 (60) 49-00-520
E-mail: dodicvlado@hotmail.com
dzcidps

Gradska organizacija invalida rada Smederevo


Gradska organizacija invalida rada Smederevo je socijalno – humanitarna organizacija koja na dobrovoljnom i interesnom organizovanju okuplja i učlanjuje: radno aktivne invalide rada, nezaposlene invalide rada i uživaoce invalidskih penzija, invalide rada I, II i III kategorije invalidnosti, radi zadovoljavanja njihovih zajedničkih interesa. Osnovana je 25.11.1973. godine.
Adresa: Gundulićeva 3, 11300 Smederevo
Tel: +381 (26) 46-22-302
dzcidps

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva


Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva je sportska socijalno humanitarna organizacija osnovana 05.06.1978. godine sa ciljem razvoja i unapređenja sporta i rekreacije osoba sa invaliditetom i popularizacije istog. U okviru sekcija zastupljeni su sledeći sportovi: streljaštvo, kuglanje, šah, sportski ribolov, stoni tenis, plivanje, sedeća odbojka, streličarstvo i atletika.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: dsrisd@gmail.com
dzcidps

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih „Despoti“


Sportsko udruženje gluvih i nagluvih “Despoti“ je društveno sportsko udruženje osnovano sa ciljem razvoja i promocije sporta gluvih i nagluvih osoba u različitim sportskim disciplinama. Osnovano je 17.10.2012. godine.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
dzcidps

Streljački klub „R – 50“


Streljački klub „R – 50“ je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti članova, pre svega osoba sa invaliditetom, a radi poboljšanja i unapređenja društvenog i ličnog života osoba sa invaliditetom u oblasti streljačkog sporta. Članovi kluba učestvuju na gradskim, regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima u streljaštvu na kojima ostvaruju veoma zapažene rezultate. Osnovan je 21.06.2006. godine.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: dsri.r50@gmail.com
dzcidps

Stonoteniski klub invalida Smederevo „STIKS“


Stonoteniski klub invalida Smederevo „STIKS“ je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom u oblasti stonoteniskog sporta. Klub je osnovan 10.11.2005. godine.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-742
E-mail: nesastiks@open.telekom.rs
dzcidps

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“


Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“ je dobrovoljna, nevladina i neprofitna sportska organizacija osnovana radi organizovanog bavljenja streljačko streličarskim sportom. Osnovan je 20.08.2015. godine. Okuplja sve osobe koje su zainteresovane za bavljenje streljaštvom i streličarstvom i koje žele da rade na afirmaciji i omasovljenju istih.

Adresa: Sretena Popovića E7/13, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (60) 49-00-523 – Miodrag Grba
dzcidps

MS platforma Smederevo


"Mi smo udruženje koji se bori za dostupnost terapije za sve MS pacijente. MS platforma Smederevo je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje pacijenata koji boluju od multiple skleroze (MS). Ali, ne samo pacijenata, već i njihovih članova porodice, prijatelja, neurologa, MS medicinskih sestara, kao i svih ljudi dobre volje koji žele da pomognu da se ova bolest u Srbiji leči na najbolji mogući način, kao i da svi pacijenti imaju pravo na lečenje i pristup lekovima. Mi se borimo da izmenimo dva stereotipa vezana za MS. Prvi je da je bolest neizlečiva i da se neminovano završava u invalidskim kolicima. Tako je bilo nekada, kada nisu postojali lekovi za MS. Drugi stereotip je da ne postoji lek za MS. Postoji čak 15 registrovanih originalnih lekova koji menjaju tok ove bolesti, stavljaju je pod kontrolu i omogućavaju kvlitetan život obolelima. Bitno je sa terapijom početi što ranije, odmah po postavljanju dijagnoze i izabrati pravi lek u skladu sa karakteristikama pacijenta, karakteristikama njegove bolesti i aktivnosti MS. Naše aktivnosti imaju zadatak da edukuju pacijente i lekara o lekovima koji postoje, principima I ciljevima lečenja, najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja MS, događajima i akcijama vezanim za MS kod nas i u svetu. Naši saradnici su lekari, psiholozi, fizijatri, MS medicinske sestre, pacijenti, članovi njihovih porodica."

Adresa: Karađorđeva 5-7, lokal 8, 11300 Smederevo
Tel: +381 (65) 85 34 002 Danijela Pejov
Tel: +381 (64) 23 96 317 Milica Simić
ms platforma smederevo