ČLANICE SAVEZA

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva


Centar je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana 05.01.2003. godine. Promoviše filozofiju samostalnog života i potencijale osoba sa invaliditetom, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, delujući kao resursni centar u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na teritoriji Podunavskog okruga, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou. Centar okuplja članove različitih vrsta invalidnosti.
Centar je pružalac usluge Servisa personalnih asistenata na teritoriji grada Smedereva.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
czszosis

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva


Društvo je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja je osnovana 11.04.1984 godine. Okuplja osobe sa posledicom cerebralne i dečije paralize i promoviše njihove potencijale, socijalni pristup invalidnosti i zagovara prava osoba sa invaliditetom, učestvuje u kreiranju i nadgledanju sprovođenja politika u oblasti invalidnosti, testira i predlaže nova rešenja, sprovodi licencirane usluge servisa i edukacija, organizuje klimatsko rehabilitacione oporavke i uspostavlja saradničke i partnerske odnose sa važnim socijalnim akterima na teritoriji Podunavskog okruga, kao i na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Društvo je pružalac usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
dzcidps

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo


Gradska organizacija gluvih i nagluvih je socijalno humanitarna, neprofitna organizacija koja je osnovana 06.02.1982. godine. Okuplja gluve i nagluve osobe sa oštećenjem sluha, promoviše njihove potencijale, zalaže se za zaštitu njihovih prava i njihovo uključivanje u zajednicu. Svoje ciljeve ostvaruje kroz socijalne, informativne, komunikacione, obrazovne, kulturne i rekerative aktivnosti. Putem projekata nastoji da javnost upozna sa protrebama i problemima gluvih i nagluvih osoba.
Organizacija pruža usluge Prevodilačkog servisa za znakovni jezik.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
gogins

Udruženje za pomoć MNRO Smederevo


Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama je dobrovoljno, humanitarno, neprofitno i nestranačko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja prava i poboljšanja položaja osoba ometenih u mentalnom razvoju, kao i osoba sa višestrukim stepenom ometenosti na teritoriji grada Smedereva. Osnovanao 30. aprila 1986. godine.
Udruženje okuplja mentalno nedovoljno razvijene osobe, njihove roditelje, staratelje, stručnjake i druge zainteresovane građana.

Adresa: Kralja Petra I 27/1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-422
E-mail: mnro@eunet.rs
uzpMNROs

Udruzenje paraplegičara Smederevoara Smederevo


Udruženje je osnovano 15.12.2000.g. u Smederevu kao društvena socijalno – humanitarna organizacija. Okuplja osobe sa posledicom paraplegije, kvadriplegije, parapareze i kvadripareze. Udruženje promoviše socijalni model pristupa invalidnosti, radi na edukaciji svoga članstva, njihovoj resocijalizaciji kroz razne vidove aktivnosti i zastupa ih kod svih nivoa vlasti i institucija u sredini. Udruženje je od samog osnivanja aktivno krenulo sa izradom projekata i njihovom realizacijom. Ima kvalitetan tim koji osmišljava aktivnosti i putem projekata ih sprovodi u delo.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-742
E-mail: upsd@open.telekom.rs
dzcidps

Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo


Gradska organizacija saveza slepih Srbije Smederevo je samostalna, jedinstvena, dobrovoljna, invalidska, socijalno – humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija koja ostvaruje ciljeve u oblasti sveukupne zaštite slepih i slabovidih lica, njihovih prava i obaveza.
Okuplja slepe i slabovide osobe i zalaže se za ostvarivanje njihovih prava kroz različite aktivnosti. Nastala je 09.04.1981. godine.

Adresa: Jovana Krajišnika 8, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 614-078
E-mail: sssd@eunet.rs
dzcidps

Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život”


Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život” je socijalno humanitarna organizacija u koju se dobrovoljno udružuju osobe sa invaliditetom sa posledicom mišićne distrofije, neuromišićnih i drugih oboljenja kao redovni članovi i drugi građani na teritoriji grada Smedereva kao vanredni, pomažući i počasni članovi koji su zainteresovani za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka zasnovanih na socijalnom modelu invalidnosti i ostvarenju ljudskih prava osoba sa invaliditetom.
Osnovano je 08.02.2012. godine.

Adresa: Prešernova 5, 11300 Smederevo
Tel: +381 (60) 49-00-520
E-mail: dodicvlado@hotmail.com
dzcidps

Gradska organizacija invalida rada Smederevo


Gradska organizacija invalida rada Smederevo je socijalno – humanitarna organizacija koja na dobrovoljnom i interesnom organizovanju okuplja i učlanjuje: radno aktivne invalide rada, nezaposlene invalide rada i uživaoce invalidskih penzija, invalide rada I, II i III kategorije invalidnosti, radi zadovoljavanja njihovih zajedničkih interesa. Osnovana je 25.11.1973. godine.
Adresa: Gundulićeva 3, 11300 Smederevo
Tel: +381 (26) 46-22-302
dzcidps

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva


Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva je sportska socijalno humanitarna organizacija osnovana 05.06.1978. godine sa ciljem razvoja i unapređenja sporta i rekreacije osoba sa invaliditetom i popularizacije istog. U okviru sekcija zastupljeni su sledeći sportovi: streljaštvo, kuglanje, šah, sportski ribolov, stoni tenis, plivanje, sedeća odbojka, streličarstvo i atletika.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: dsrisd@gmail.com
dzcidps

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih „Despoti“


Sportsko udruženje gluvih i nagluvih “Despoti“ je društveno sportsko udruženje osnovano sa ciljem razvoja i promocije sporta gluvih i nagluvih osoba u različitim sportskim disciplinama. Osnovano je 17.10.2012. godine.

Adresa: Dine Mančića 1, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: info@savezosi.org
dzcidps

Streljački klub „R – 50“


Streljački klub „R – 50“ je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti članova, pre svega osoba sa invaliditetom, a radi poboljšanja i unapređenja društvenog i ličnog života osoba sa invaliditetom u oblasti streljačkog sporta. Članovi kluba učestvuju na gradskim, regionalnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima u streljaštvu na kojima ostvaruju veoma zapažene rezultate. Osnovan je 21.06.2006. godine.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 46-31-536
E-mail: dsri.r50@gmail.com
dzcidps

Stonoteniski klub invalida Smederevo „STIKS“


Stonoteniski klub invalida Smederevo „STIKS“ je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom u oblasti stonoteniskog sporta. Klub je osnovan 10.11.2005. godine.

Adresa: Trg Republike 1-3, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (26) 617-742
E-mail: nesastiks@open.telekom.rs
dzcidps

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“


Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“ je dobrovoljna, nevladina i neprofitna sportska organizacija osnovana radi organizovanog bavljenja streljačko streličarskim sportom. Osnovan je 20.08.2015. godine. Okuplja sve osobe koje su zainteresovane za bavljenje streljaštvom i streličarstvom i koje žele da rade na afirmaciji i omasovljenju istih.

Adresa: Sretena Popovića E7/13, 11300 Smederevo
Tel/faks: +381 (60) 49-00-523 – Miodrag Grba
dzcidps