Prepreke i OSI
6. aprila 2021.
Kampanja „Pristupačno Smederevo“
19. maja 2021.

Решење Комисије за избор кориснике услуге ПА

Комисија за избор корисника услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2021. години (у даљем тексту Комисија) образована је од стране Извршног одбора Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева Решењем број 76/20 Извршног одобра од 01.06.2020. године у саставу: Радивој Дамјановић, Гордана Вујовић и Владо Додић. Седници је присуствовао и технички секретар Јован Младеновић.

Комисија је у пуном саставу одржала састанак у понедељак 19.04.2021. године у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево са почетком у 12 часова.

Приликом одлучивања Комисија је користила следећа документа:

– Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
– Уговор – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-2762/2020-03 од 16.03.2020. године
– Правилник о бодовању улазног упитника за пријем корисника СПА од 04.04.2016. године
– Улазне упитнике за пријем корисника СПА
– Бодовну листу корисника СПА
– Упут и налаз стручног радника Центра за социјални рад Смедерево.

Јован Младеновић је на почетку састанка чланове Комисије упутио на процедуре везане за пријем корисника у услугу. Казао је да је ЦСЖ Смедерево, као пружалац услуге Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева расписао Конкурс за кориснике услуге персонална асистенција. Конкурс је био објављен на сајту www.savezosi.org , на Fb страници „Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo“, прослеђен је свим организацијама особа са инвалидитетом, као и свим особама које су претходних година користиле услугу. Конкурс је био расписан у периоду од 01.04.2021. до 12.04.2021. године.

У Члану 3. Уговора, став 3. „Подаци о корисницима“ прецизирано да је услуга доступна особама које задовољавају следеће критеријуме:

1) пунолетним особама са инвалидитетом (односно старијим од 18 година),
2) особама са инвалидитетом са процењеним 1. или 2. степеном подршке,
3) особама које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, сходно Закону о социјалној заштити,
4) имају способност за самостално доношење одлука, односно потенцијал за усвајање и примењивање у пракси модела самосталног живота и управљања услугом,
5) радно су ангажоване или активно укључене у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене су у редовни или индивидуални образовни програм.

Додатни критеријум је и процена о породичној ситуацији: Услугу персоналне асистенције првенствено треба дати особама са инвалидитетом које живе саме или у сопственој породици, чији чланови нису више у могућности да им помогну у активностима свакодневног живота (стари родитељи и/или партнери, запослени родитељи и/или парнети и слично).

Комисија је констатовала да је у периоду од датума расписивања Конкурса до дана одржавања седнице поднето укупно 12 захтева за коришћење услуге Персонална асистенција за особе са инвалидитетом. Свих захтеви су Центру за социјални рад Смедерево поднети благоремено.

У налазима стручног радника Центра за социјални рад Смедерево дато је мишљење да 11 подносиоца захтева испуњава критеријуме за коришћење услуге према Одлуци о правима социјалне заштите у граду Смедереву чл. 36. и чл. 37, као и Уговора 400-2728/21-03 од 26.03.2021. године и да је код њих утврђена потреба за коришћење услуге. Захтев Душка Савића Комисија није разматрала јер је према Налазу стручног радника Центра за социјални рад Смедерево бр.предмета: 55343-4958/2021од 03.04.2021. године именованованом није одобрена услуга због неиспуњености критеријума Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву чл. 36. и чл. 37, као и Уговора 400-2728/21-03 од 26.03.2021. године.

Комисија је користећи Правилник о бодовању улазног упитника за кориснике СПА проверила Улазне упитнике подносиоца захтева који су испунили критеријуме и благовремено поднели захтеве, као и додељене бодове и констатовала следећу Бодовну листу:

Р.Б. Број

упитника

Име и презиме Укупан број остварених бодова
12/20 Марија Милошевић 78
05/20 Предраг Николић 74
08/20 Зорица Ивановић 67
02/20 Данијела Лучанин 61
06/20 Ненад Митровић 61
03/21 Драгана Шулкић 61
10/20 Добрица Лукић 60
09/20 Милош Пржић 60
01/20 Јелена Стојановић 60
01/21 Зоран Петковић 58
02/21 Јелена Пантовић 57

У складу са разматрањем поднете документације, утврђеним чињеницама и на основу бодовања Улазног упитника за пријем корисника СПА, Комисија једногласно доноси следећа

РЕШЕЊА

1. За кориснике услуге по Уговору персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2021. години, број 400-2728/21-03 од 26.03.2021. године изабрани су следећи подносиоци захтева који су своје захтеве доставили до 12.04.2021. године:

Р.Б. Име и презиме Број бодова Период коришћења
1. Марија Милошевић 78 01.05.2021. – 31.03.2022.
2. Предраг Николић 74 01.05.2021. – 31.03.2022.
3. Зорица Ивановић 67 01.05.2021. – 31.03.2022.
4. Данијела Лучанин 61 01.05.2021. – 31.03.2022.
5. Ненад Митровић 61 01.05.2021. – 31.03.2022.
6. Драгана Шулкић 61 01.05.2021. – 31.03.2022.
7. Добрица Лукић 60 01.05.2021. – 31.03.2022.
8. Милош Пржић 60 01.05.2021. – 31.03.2022.
9. Јелена Стојановић 60 01.05.2021. – 31.03.2022.
10. Зоран Петковић 58 01.05.2021. – 31.03.2022.

2. Формира се Листа чекања на дан 19.04.2021. године за кориснике који испуњавају све критеријуме, али нису остварили довољан број поена.

Р.Б. Име и презиме Број бодова
1. Јелена Пантовић 57

3. Решења објавити на интернет страници www.savezosi.org . На Решења се може уложити писмени приговор Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева у року од три дана од дана објављивања на интернет страници. Приговор у писменој форми доставити на адресу ЦСЖ Смедерево, Дине Манчића 1, Смедерево у периоду од 8 – 14 часова или путем е – mail : info@savezosi.org. Последњи рок за подношење приговора је понедељак 26. 4. 2021. године у 12 часова.

У Смедереву, 19.04.2021. године

Чланови Комисије:

1. Радивој Дамјановић
2. Гордана Вујовић
3. Владо Додић

БОДОВНА ЛИСТА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ

 

Број

на БЛ

 

Име и презиме

Базичне

потребе

Радне

активности

Социјалне

активности

Помоћ у

кући

Породична

ситуација

Материјална

ситуација

Укупан број

бодова

1. Марија Милошевић 36 30 3 4 2 3 78
2. Предраг Николић 33 25 4 4 2 6 74
3. Зорица Ивановић 36 10 6 4 5 6 67
4. Данијела Лучанин 17 20 6 4 8 6 61
5. Ненад Митровић 14 25 9 4 8 1 61
6. Драгана Шулкић 29 20 4 4 1 3 61
7. Добрица Лукић 33 10 1 4 9 3 60
8. Милош Пржић 14 30 9 4 2 1 60
9. Јелена Стојановић 18 30 6 4 1 1 60
10. Зоран Петковић 12 30 9 4 2 1 58
11. Јелена Пантовић 12 20 6 4 9 6 57