35 godina postojanja
8. februara 2017.
Servis personalnih asistenata
1. marta 2017.

Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva

Na osnovu člana 19. stavovi 8. i 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor pružaoca usluge, načinu i uslovima pružanja usluge personalana asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva u 2016. godini, člana 3. stavovi 6. i 7. Procedura i kriterijuma za prijem korisnika i završetak usluge i člana 2. tačke 4. i 9. Pravilnika o aktivnostima koje sadrži usluga personalne asistencije i načinima njihovog pružanja, Komisija za izbor korisnika usluge personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva u 2016. godini (u daljem tekstu Komisija) na sednici održanoj 09.12.2016. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva donosi sledeću:

ODLUKU

1. Za korisnike usluge personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva u 2016. godini izabrani su sledeći podnosioci zahteva:
2.

Р.Б. Име и презиме
1. Зорица Ивановић
2. Предраг Николић
3. Добрица Лукић
4. Јелена Стојановић
5. Марина Марковић
6. Јелена Пантовић
7. Ненад Митровић
8. Марија Милошевић
9. Ленче Лазић

2. Podnosiocima zahteva Dušku Saviću i Dušanki Vukelić nije priznato pravo na korišćenje usluge personalna asistencija u skladu sa Članom 99. (Ciljna grupa) Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl.glasnik RS“, br. 42/2013) u kome se navodi da je usluga personalna asistencija dostupna punoletnim licima sa invaliditetom „koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć“. Navedeni podnosioci zahteva ne ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, već ostvaruju pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica na osnovu Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca.

3. Nakon dobijanja saglasnosti na Odluku od strane Gradskog veća Grada Smedereva, Odluku objaviti na intenet stranici www.savezosi.org na koju se mogu uložiti prigovori u roku od tri dana od dana objavljivanja.
4. Žalba se može uložiti elektronskim putem na e-mail info@savezosi.org najkasnije do 28.02.2017. godine do 12 časova ili lično u prostorijama CSŽ Smederevo u ulici dine Mančića br.1

PREDSEDNIK KOMISIJE
Saša Veličković

Preuzmi odluku o izboru Korisnika