Semendrija 2023
10. aprila 2023.
Uskršnje kreativne radionice
11. aprila 2023.

Personalna asistencija za OSI na teritoriji grada Smedereva

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva je, u postupku javne nabavke koju je raspirao Grad Smedereva, izabran za pružaoca usluge „Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva“ u 2023. godini.

Ukupan broj korisnika koji će biti obuhvaćen uslugom je 11. Za sve korisnike usluga će se realizovati u trajanju do 8 sati dnevno u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika.

KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

Usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju SVE sledeće kriterijume (prema Članu 4. Ugovora – Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva između Grada Smedereva i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva) :

  • Punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina)
  • Osobama sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške:
   • I stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica.
   • II stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica
  • Osobama koje ostvaraju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti
  • Imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravljanja uslugom i
  • Radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Svaki korisnik je u obavezi da finansijski participira u usluzi. Mesečni iznos participacije za pun fond sati korišćenja usluge iznosti 20% od ukupnog iznosa dodatka za negu i pomoć drugog lica i uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć mesečno za 8 sati korišćenja usluge. U slučaju manjeg obima korišćenja usluge, participacija će biti srazmerno umanjena, što će biti jasno definisano Ugovorom između korisnika i pružaoca.

Sve zainteresovane osobe koje ispunjavaju navedene kriterijume, svoje Zahteve sa svom pratećom dokumentacijom podnose Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva (Dine Mančića 1, Smederevo) do 21.04.2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV:

– Zahtev za korišćenje usluge personalna asitencija za osobe sa invaliditetom ( možete ga preuzeti na LINKU)
– Fotokopija važeće lične karte podnosioca zahteva i svih članov zajedničkog domaćinstva
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Za zaposlene – fotokopija Ugovora o radu
– Za studente – potvrda fakulteta, više škole ili druge obrazovne ustanove
– Za sve aktivne podnosioce zahteva – potvrda o angažovanju i vrsti angažovanja
– Potvrda o primanjima podnosioca zahteva (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade).

Nepotpuni Zahtevi neće biti razmatrani. Prilikom procene potreba podnosioca zahteva u razmatranje će se uzimati isključivo dostavljena dokumentacija.