Kreativne radionice
31. decembra 2018.
Novogodišnji paketići
1. januara 2019.

Personal Assistance Service

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva od 01. oktobra 2018. godine realizuje projekat „Personal Assistance Service – Služba lične pomoći“, odnosno Servis personalnih asistenata, koji se realizuje u okviru programa „Podrška vlade Švajcarske razvoju oština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji sprovodi Kancelarija Ujedninjenih nacija za projekte usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Opšti cilj projekta je da se poboljša kvalitet života i poveća socijalna uključenost osoba sa invaliditetom putem sprovođenja usluga socijalne zaštite kojima se pruža podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom. Takva usluga je personalna asistencija koja u najvećoj meri utiče na poboljšanje života korisnika jer korisnicima omogućava da odlučuju ko će za njih raditi, u čemu će im personalni asistent asistirati, kada i gde će im usluga biti pružena, odnonso omogućava im da imaju kontrolu nad sopstvenim životom.
Ovim projektom je obuhvaćeno 4 korisnika pri čemu se vodilo računa o jednakoj zastupljenosti polova, tako da su u uslugu uključene 2 korisnice i 2 korisnika. Ovi korisnici se nalaze i u najvećoj potrebi za ovom vrstom usluge jer većinu svakodnevnih aktivnosti i osnovnih potreba ne mogu da zadovolje samostalno. Pri izboru korisnika poštovan je Zakon o socijalnoj zaštiti i Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Sam projekat je već u januaru 2019. godine opravdao svoju realizaciju jer je prestalo finansiranje usluge personalna asistencija za osobe sa invaliditetom od strane Grada Smedereva. Ovim projektom obezbeđen je kontinuitet usluge za one korisnike koji se nalaze u stanju najveće potrebe i kojima bi kvalitet život bio značajno lošiji ukoliko ne bi imali mogućnost da kontinurano koriste uslugu.

Ukupna vrednost projekta je 1.841.800,00 dinara, od čega je učešće donatora u iznosu od 1.648.000,00 dinara, a 193.800,00 dinara predstvalja učešće naše organizacije.
Program „Podrške Vlade Švajcarske ravoju oština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti“
Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO doprineće poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Vlada Švajcarske je kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila 5,8 miliona evra za realizaciju programa u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2021. godine. Program se sprovodi u 99 gradova i opština u dva regiona: regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije, dok aktivnosti koje sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u oblasti unapređenja dobrog upravljanja obuhvataju sve lokalne samouprave u Srbiji.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) je, kao implementator, odgovorna za realizaciju programa koji se u određenim aktivnostima sprovodi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Program se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa – EU PROGRES-a i Evropskog PROGRES-a koje je sprovodio UNOPS, a koje su finansirali Vlada Švajcarske i Evropska unija.

Tri ključne oblasti kojima se program bavi jesu: dobro upravljanje, socijalna uključenost i rodna ravnopravnost.
Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs
Za više informacija o podršci Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html