Pristupačnost biračkih mesta
24. maja 2019.
Dan zajedništva socijalno humanitarnih organizacija Smederevo
15. juna 2019.

Одлука о избору корисника услуге персонална асистенција

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ОСОВЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

Комисија за избор корисника услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2019. години (у даљем тексту Комисија) образована је од стране Извршног одбора Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева Решењем број 27/19 Извршног одобра од 22.05.2019. године у саставу: Радивој Дамјановић, Гордана Вујовић, Јован Младеновић, Владо Додић и Мића Вијатовић.

Комисија је у пуном саставу одржала састанак у уторак 28.05.2019. године у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево са почетком у 14 часова.

Приликом одлучивања Комисија је користила следећа документа:
– Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013)
– Уговор – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-1721/19-03 од 01.03.2019. године
– Правилник о бодовању улазног упитника за пријем корисника СПА од 04.04.2016. године
– Улазне упитнике за пријем корисника СПА
– Бодовну листу корисника СПА
– Упут и налаз стручног радника Центра за социјални рад Смедерево.

Комисија је констатовала да је у периоду од датума расписивања Конкурса до дана одржавања седнице поднето укупно 13 захтева за коришћење услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом. 10 захтева је поднето благовремено, 1 захтев је поднет након истека рока који је конкурсом био прописан, а 2 подносиоца захтева нису испунила све потребне критеријуме.

У складу са разматрањем поднете документације, утврђеним чињеницама и на основу бодовања Улазног упитника за пријем корисника СПА, Комисија једногласно доноси следеће

ОДЛУКЕ

1. За кориснике услуге по Уговору персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2019. години број 400-1721/19-03 од 01.03.2019. године изабрани су следећи подносиоци захтева који су своје захтеве доставили до 12.03.2019. године:

Р.Б. Име и презиме Број бодова Период коришћења
1. Зорица Ивановић 78 01.06.2019 – 31.01.2020
2. Предраг Николић 75 01.06.2019 – 31.01.2020
3. Добрица Лукић 74 01.06.2019 – 31.01.2020
4. Марија Милошевић 66 01.06.2019 – 31.01.2020
5. Данијела Лучанин 62 01.06.2019 – 31.01.2020
6. Ненад Митровић 62 01.10.2019 – 31.01.2020
7. Зоран Петковић 61 01.06.2019 – 31.01.2020
8. Јелена Стојановић 60 01.06.2019 – 30.09.2019

Ненад Митровић који се налази на 6. месту Бодовне листе у периоду од 01.06. – 30.09.2019. године биће корисник услуге персонална асистенција преко пројекта јавног рада, чиме је омогућено Јелени Стојановић која је на 8. месту Бодовне листе да користи услугу у наведеном периоду. Након истека овог периода, уколико буду обезбеђена средства путем пројекта или нове јавне набавке, наставиће да користи услугу. Уколико не буде довољно финансијских средстава

2. Формира се Листа чекања на дан 28.05.2019. године за кориснике који испуњавају све критеријуме, али нису остварили довољан број поена или су Захтев поднели неблаговремено, при чему приоритет имају они који су захтев поднели на време

Р.Б. Име и презиме Број бодова
1. Јелена Пантовић 59
2. Ленче Лазић 50
3. Бранислав Антић* 64

*Неблаговремена пријава поднета 03.04.2019. године

3. Констатује се да је код Душка Савића и Милоша Савића утврђена потреба за услугом персонална асистенција за особе са инвалидитетом, али да услуга није одобрена налазом стручног радника Центра за социјани рад јер наведени подносиоци захтева нису испунили критеријум из Члана 4. став 3 Уговора Персоналана асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-1721/19-03 од 01.03.2019. године и Члана 99. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр. 42/2013). У моменту подношења захтева наведени подносиоци захтева нису остварили право на увећани додатак за негу и помоћ другог лица сходно Закону о социјалној заштити.

4. Поднети захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у вези са тумачењем да ли особама са инвалидитетом које имају статус ратних војних инвалида може бити доступна услуга персонална асистенција за особе са инвалидитетом будући да своја права остварују по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, а не по Закону о социјалној заштити, те стога нису корисници увећаног додатка за негу и помоћ другог лица.

5. Доставити Градској управи Смедерево захтев за расписивање нове јавне набавке за услугу персонална асистенција за особе са инвалидитетом како би се у услугу укључиле особе које које се налазе на Листи чекања.

6. Одлуку објавити на интернет страници www.savezosi.org на коју се могу уложити приговор Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева у року од три дана од дана објављивања на интернет страници.

У Смедереву, 28.05.2019. године

Чланови Комисије:

1. Радивој Дамјановић
2. Гордана Вујовић
3. Јован Младеновић
4. Владо Додић
5. Мића Вијатовић