Konkurs za izbor korisnika usluge Personalna asistencija
12. maja 2020.
Povratak u školske klupe
1. septembra 2020.

Одлука комисије за избор корисника услуге персонална асистенција за осове са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2020. години

Комисија за избор корисника услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2020. години (у даљем тексту Комисија) образована је од стране Извршног одбора Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева Решењем број 76/20 Извршног одобра од 01.06.2020. године у саставу: Радивој Дамјановић, Гордана Вујовић и Владо Додић. Седници је присуствовао и технички секретар Јован Младеновић.

Комисија је у пуном саставу одржала састанак у уторак 09.06.2020. године у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево са почетком у 11 часова.

Приликом одлучивања Комисија је користила следећа документа:

 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
  заштите („Сл. гласник РС“, бр. 42/2013)
 • Уговор – Персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града
  Смедерева број 400-1721/19-03 од 01.03.2019. године
 • Правилник о бодовању улазног упитника за пријем корисника СПА од 04.04.2016.
  године
 • Улазне упитнике за пријем корисника СПА
 • Бодовну листу корисника СПА
 • Упут и налаз стручног радника Центра за социјални рад Смедерево.
 • Јован Младеновић је на почетку састанка чланове Комисије упутио на процедуре везане за пријем корисника у услугу. Казала је да је ЦСЖ Смедерево, као пружалац услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева расписао Конкурс за кориснике услуге персонална асистенција. Конкурс је био објављен на сајту www.savezosi.org , прослеђен је свим организацијама особа са инвалидитетом. Конкурс је најпре био расписан у марту, али је обустављен због увођења ванредног стања изазваног пандемијом корона вирусом. Нови конкурс расписан је у мају.

  Сви подносиоци своје захтеве предавали су Центру за социјални рад Смедерево чији стручни радници обрађују предмете и проверавају испуњеност услова.

  Комисија је констатовала да је у периоду од датума расписивања Конкурса до дана одржавања седнице поднето укупно 12 захтева за коришћење услуге персонална асистенција за особе са инвалидитетом. Свих 12 корисника је захтеве поднело благоремено. Сви испуњавају услове за коришћење услуге. Један подносилац захтева је у потврди навео да му је асистенција потребна у канцеларији организације, како би та организација имала бар привремено решен проблем око ангажовања администратора, што заправо није персонална асистенција, али је због испуњености основних услова у виду документације, овај захтев такође бодован.

  Комисија је користећи Правилник о бодовању улазног упитника за кориснике СПА проверила Улазне упитнике подносиоца захтева који су испунили критеријуме и благовремено поднели захтеве, као и додељене бодове и констатовала следећу Бодовну листу:

  Р.Б.Број упитникаИме и презимеУкупан број остварених бодова
  1.  2020-12-01Марија Милошевић78
  2.  2020-05-01Предраг Николић74
  3.  2020-08-01Зорица Ивановић67
  4.  2020-04-01Зоран Петковић66
  5.  2020-02-01Данијела Лучанин61
  6.  2020-06-01Ненад Митровић61
  7.  2020-10-01Добрица Лукић60
  8.  2020-09-01Милош Пржић60
  9.  2020-01-01Јелена Стојановић60
  10.  2020-03-01Драгана Шулкић49
  11.  2020-07-01Јелена Пантовић47
  12.  2020-11-01Јован Јовановић45

  У складу са разматрањем поднете документације, утврђеним чињеницама и на основу бодовања Улазног упитника за пријем корисника СПА, Комисија једногласно доноси следећу

  ОДЛУКУ

  1. За кориснике услуге по Уговору персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2020. години број 400-2762/2020-03 од 16.03.2020. године изабрани су следећи подносиоци захтева који су своје захтеве доставили до 27.05.2020. године:

  Р.Б.Име и презимеБрој бодоваПериод коришћења
  1.2020-12-01 Марија Милошевић78
  2.2020-05-01 Предраг Николић74
  3.2020-08-01 Зорица Ивановић67
  4.2020-04-01 Зоран Петковић66
  5.2020-02-01 Данијела Лучанин61
  6.2020-06-01 Ненад Митровић61
  7.2020-10-01 Добрица Лукић60
  8.2020-09-01 Милош Пржић60
  9.2020-01-01 Јелена Стојановић60
  10.2020-03-01 Драгана Шулкић49

  2. Формира се Листа чекања на дан 09.06.2020. године за кориснике који испуњавају све критеријуме, али нису остварили довољан број поена или су Захтев поднели неблаговремено, при чему приоритет имају они који су захтев поднели на време.

  Р.Б.Име и презимеБрој бодова
  1.Јелена Пантовић47
  2.Јован Јовановић45

  3. Доставити Градској управи Смедерево захтев за измену Уговора – персонална асистенција за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева број 400-2762/2020-03 од 16.03.2020.године у Члану 3. („за потребе 11 корисника) и Захтев за увећање износа јавне набавке за 5% ( у складу са Чланом 9. став 1.) како би се обухватило 11 корисника .

  4. Одлуку објавити на интернет страници www.savezosi.org на коју се могу уложити писмени приговор Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева у року од три дана од дана објављивања на интернет страници. Приговор у писменој форми доставити на адресу ЦСЖ Смедерево, Дине Манчића 1, Смедерево у периоду од 8 – 14 часова или путем е – мејла info@savezosi.org. Последњи рок за подношење приговора је петак 12. јун 2020. године у 10 часова.

  У Смедереву, 09.06.2020. године

  Чланови Комисије:

  1. Радивој Дамјановић
  _____________________

  2. Гордана Вујовић
  _____________________

  3. Владо Додић
  _____________________