Međunarodni dan žena
9 marta. 2022.
Evropski dan samostalnog života
5 maja. 2022.

Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva

Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva je, u postupku javne nabavke koju je raspirao Grad Smedereva, izabran za pružaoca usluge „Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva“ u 2022. godini.

Ukupan broj korisnika koji će biti obuhvaćen uslugom je 14. Za sve korisnike usluga će se realizovati u trajanju do 8 sati dnevno u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika.
KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

Usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju SVE sledeće kriterijume (prema Članu 4. Ugovora – Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva između Grada Smedereva i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva) :

1) Punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina)

2) Osobama sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške:

– I stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica.

– II stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica

3) Osobama koje ostvaraju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti

4) Imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravljanja uslugom i

5) Radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Svaki korisnik je u obavezi da finansijski participira u usluzi. Iznos participacije je 6.200,00 dinara mesečno za 8 sati korišćenja usluge. U slučaju manjeg obima korišćenja usluge, participacija će biti srazmerno umanjena, što će biti jasno definisano Ugovorom između korisnika i pružaoca.

Sve zainteresovane osobe koje ispunjavaju navedene kriterijume, svoje Zahteve sa svom pratećom dokumentacijom podnose Centru za socijalni rad Smederevo.

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV:

– Zahtev za korišćenje usluge personalna asitencija za osobe sa invaliditetom (možete ga preuzeti na ovom linku )
– Fotokopija važeće lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Za zaposlene – fotokopija Ugovora o radu
– Za studente – potvrda fakulteta, više škole ili druge obrazovne ustanove
– Za sve aktivne podnosioce zahteva – potvrda o angažovanju i vrsti angažovanja
– Potvrda o primanjima podnosioca zahteva (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade).

Nepotpuni Zahtevi neće biti razmatrani. Prilikom procene potreba podnosioca zahteva u razmatranje će se uzimati isključivo dostavljena dokumentacija.