SLOBODA I SAMOSTALNOST
5 maja. 2020.
Konkurs za izbor korisnika usluge Personalna asistencija
12 maja. 2020.

Konkurs za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smedereva raspisuje Konkurs za izbor 12 korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva.

Konkurs je otvoren u periodu od 14. – 27.05.2020. godine. Komisija za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa sa invaliditetom razmatraće samo prijave pristigle zaključno sa 24. martom do 16 časova. Zahtevi podneti nakon isteka konkursa razamatraće se samo ukoliko nisu popunjena sva mesta. U slučaju popune mesta, zahtevi će biti obrađeni i stavljeni na Listu čekanja.

Zahtevi za korišćenje usluge podnose se Centru za socijalni rad Smederevo (Knez Mihajlova 29, Smederevo) svakog radnog dana u periodu od 8 – 12 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Zahtev za korišćenje usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom: možete ga preuzeti na linku.
– Fotokopija važeće lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na dodatak za negu i pomoć drugog lica
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti (ukoliko je ostvaren)
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Potvrda o primanjima podnosioca zahteva i primanjima članova porodice sa kojima korisnik živi a ostvaruju prihod (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade).

Nepotpuni Zahtevi neće biti razmatrani.
Zahtevi koji su podneti pre proglašenja vanrednog stanja biće razmatrani, nema potrebe da se ponovo podnose.

KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

1. Usluga Pomoć u kući dostupna je deci, odraslim i starijim osobama sa invaliditetom koje imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.
2. Usluga pomoć u kući za osobe sa invaliditetom dostupna je osobama koje su ostvarile pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ili pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, bez obzira na uzrast.
3. Dodatni kriterijumi su procena o porodičnoj situaciji i korišćenje drugih usluga socijalne zaštite. Prednost će imati osobe koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi nisu više u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelji i/ili partneri, zaposleni roditelji i/ili partneri i sl.). Takođe će se u obzir uzimati i finansijska situacija korisnika i članova porodice. Prednost pri uključivanju u uslugu imaće korisnici koji ne koriste nijednu drugu uslugu socijalne zaštite (personalna asistencija, dnevni boravak, stanovanje uz podršku, domski smeštaj i sl.).

Korišćenje usluge podrazumeva finansijsku participaciju koja će biti određena za svakog korisnika pojedinačno u zavisnosti od broja sati korišćenja usluga i visine ostvarenog prava na dodatan za negu i pomoć drugog lica, odnosno uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica i visine troškova prevoza zaposlene domaćice. Najniže cena participacije u usluzi će biti 1.000,00 dinara.