Međunarodni dan OSI
3. decembra 2015.
Radno – okupacione radionice
11. decembra 2015.

Međunarodni dan ljudskih prava

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u Smederevu je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. Decembra 2015. godine organizovao tribinu na temu „Moja prava“ u prostorijama Gradskog saveza socijalno-humanitarnih organizacija Smederevo. Ova tribina organizovana je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. O pravima osoba sa invaliditetom, načinu i problemima njihovog ostvarivanja govorila je diplomirani pravnik, Jelena Stojanović, samostalni stručni saradnik u gradskoj upravi Smederevo i potpredsednik Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u ovom gradu.

Ona je svima čestitala Međunarodni dan ljudskih prava i istakla da je veoma važno da se na nivou pokreta osoba sa invaliditetom Srbije i lokalne zajednice borimo za očuvanje i unapređenje postojećih prava ove kategorije građana. Jelena Stojanović je govorila o pravima osoba sa invaliditetom u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite kao i penzijsko-invalidskog osiguranja, a osvrnula se i na Odluku o pravima i oblicima socijalne zaštite u gradu Smederevu. Ona je podsetila prisutne da za svako pojedinačno pravo ili dilemu, odnosno problem mogu da joj se obrate u gradskoj upravi. Rekla je da su i ljudi koji rade u organizacijama osoba sa invaliditetom u Smederevu bilo kao profesionalci ili volonteri dobro informisani o pravima osoba sa invaliditetom i da pomažu u granicama svojih mogućnosti. Istakla je da Ustav Republike Srbije zabranjuje svaki oblik diskriminacije, pa i po osnovu invaliditeta. Prema Ustavu, kao najvišem pravnom aktu, svi su jednaki, što se odnosi i na osobe sa invaliditetom. Rekla je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja radi na nacrtu nove Strategije o položaju osoba sa invaliditetom koja bi trebalo da važi od 2016. Do 2020. Godine i da bi bilo dobro da na osnovu ove strategije i organizacije osoba sa invaliditetom imaju svoje četvorogodišnje strateške planove u cilju unapređenja položaja i kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Radna grupa intenzivno radi na izradi lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti koji treba da se primenjuje od 2016. Godine. Da bi osobe sa invaliditetom bile konkurentne na tržištu rada treba da imaju adekvatno obrazovanje. Svako ima pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima, pa i osobe sa invaliditetom u skladu sa svojim mogućnostima. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, drugim zakonima i podzakonskim aktima je regulisan proces obrazovanja i detaljnije razrađena mnoga pitanja. Kada je reč o inkluzivnom obrazovanju, škole su često nepristupačne za osobe sa invaliditetom, a za slepu decu ne postoje udžbenici na Brajevom pismu ili elektronskom obliku. Jelena Stojanović je posebno govorila o Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o socijalnoj zaštiti, Zakonu o radu, Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i drugim propisima. Smatra da je dobro što se osobe sa invaliditetom zapošljavaju u okviru javnih radova, ali da je problem kratak vremenski period trajanja tih poslova. Misli da osobe sa invaliditetom treba više da koriste nove inostrane firme koje treba da se otvore u Smederevu u cilju većeg zapošljavanja. Govoreći o Zakonu o socijalnoj zaštiti, istakla je veliki značaj servisa personalnih asistenata i stanovanja uz podršku i smatra da bi lokalne samouprave trebale da obezbede veća sredstva za njihovo funkcionisanje. U Odluci o pravima i oblicima socijalne zaštite u gradu Smederevu postoje određena prava koja mogu da koriste i osobe sa invaliditetom. Ovom odlukom predviđeni su pravo na jednokratnu novčanu pomoć, vanrednu novčanu pomoć, troškove pogrebnih usluga, putne troškove i ishrane prolaznika, troškove prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i troškove prevoza za njihove pratioce, besplatan obrok, odn. Narodnu kuhinju i poklon paketiće. Odlukom su predviđene i usluge pomoć u kući, smeštaj u prihvatilište, dnevni boravak, smeštaj u prihvatilištima za maloletnu decu van teritorije grada, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, lični pratilac deteta, personalna asistencija, stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, odn. Kuća na pola puta, prihvatilište za žrtve nasilja i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Učesnici su postavljali pitanja o procedure ostvarivanja pojedinih prava, ukazivali na primere nepoštovanja prava osoba sa invaliditetom i ukazali na pozitivne primere kada se proklamovana prava poštuju. Zaključeno je da treba češće organizovati tribine i na druge aktuelne teme. Dan ljudskih prava obeležava se od 1950. godine kao znak sećanja na 10. Decembar 1948. Godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

Mr Slobodan Stanković

20151210_132447