8. Mart 2020.
9. marta 2020.
Konkurs za izbor korisnika usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
11. marta 2020.

Konkurs za izbor korisnika usluge Personalna asistencija

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva raspisuje Konkurs za izbor 10 korisnika usluge Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom koja će se realizovati u periodu od 01.04.2020. – 28.02.2021. godine (11 meseci).

Konkurs je otvoren u periodu od 12. – 24.03.2020. godine. Komisija za izbor korisnika usluge Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom razmatraće samo prijave pristigle zaključno sa 24. martom do 16 časova. Zahtevi podneti nakon isteka konkursa razamatraće se samo ukoliko nisu popunjena sva mesta.

Zahtevi za korišćenje usluge podnose se Centru za socijalni rad Smederevo (Knez Mihajlova 29, Smederevo) svakog radnog dana u periodu od 8 – 12 časova i pružaocu usluge Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva (Dine Mančića 1, Smederevo) od 9 – 13 časova radi brže obrade Zahteva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Zahtev za korišćenje usluge personalna asitencija za osobe sa invaliditetom (možete ga preuzeti na sledećem linku: LINKU)
– Fotokopija važeće lične karte
– Rešenje o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti
– Fotokopija nalaza lekara na kojoj je upisana dijagnoza/vrsta invalidnosti (ne mora nov)
– Potvrda institucije/organizacije o radnom ili društvenom angažovanju
– Potvrda o primanjima podnosioca zahteva i primanjima članova porodice sa kojima korisnik živi a ostvaruju prihod (poslednji ček od penzije, potvrda o visini zarade).

Nepotpuni Zahtevi neće biti razmatrani.

KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE USLUGE

Usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju SVE sledeće kriterijume (prema Članu 4. Ugovora – Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva između Grada Smedereva i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva) :

1) Punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina)

2) Osobama sa invaliditetom sa procenjenim I i II stepenom podrške:

– I stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica.

– II stepen podrške – znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica

3) Osobama koje ostvaraju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti

4) Imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravljanja uslugom i

5) Radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Dodatni kriterijum je i procena o porodičnoj situaciji. Usluga PA će se dati osobama sa invaliditetom koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi više nisu u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelji i/ili partneri, zaposleni roditelji i/ili partneri i sl.).

Svaki korisnik je u obavezi da finansijski participira u usluzi. Iznos participacije je 5.200,00 dinara mesečno za 8 sati korišćenja usluge.