Smotra slavskih kolača
26. januara 2023.
Osmomartovska humanitarna izložba
8. marta 2023.

Javna debata

Javna debata „Učešće građana u kreiranju javnih politika i praćenju primena na lokalnom nivou“ održana je 20. februara 2023. godine u 13 časova u Smederevu. Javnoj debati prisustvovalo je 18 učesnika.

Javna debata započeta je uvodnim predstavljanjem učesnika, nakon čega je asistentkinja koordinatora projekta Mimica Živadinović predstavila ciljeve projekta „Primeni, prati i promeni“.
Fascilitator Ivana Gvozdenović je učesnike upoznala sa Strategijom za unapređenje položaja OSI Republike Srbije, ističući opšte i posebne ciljeve Strategije i stavljajući akcenat na važnost učešća građana u kreiranju javnih politika i praćenju primene na lokalnom nivou.
Javna debata se odvijala po unapred određenim temama, a učesnici koji su govorili imali su zadatak da pripreme izveštaj o statističkim podacima, problemima i učešću građana u oblasti o kojoj govore.

O učešću osoba sa invaliditetom u kreiranju javnih politika i praćenju primene na lokalnom nivou govorio je član Gradskog veća grada Smedereva zadužen za resor socijalne politike, Nemanja Ivošević. On je kazao da su osobe sa invaliditetom preko svojih relevantnih predstavnika uključeni u kreiranje svih dokumenata koji se tiču osoba sa invaliditetom, ali da su od 2022. godine uključeni i u izradu Strategije unapređenja urbanog područija grada Smedereva i Planu razvoja grada Smedereva za perod od 2023-2029. godine. Među odbornicima nema osoba sa invaliditetom, ali ih ima u telima Skupštine grada Smedereva. Grad Smederevo javnost uključuje oglašavanjem javnih rasprava na sajtu grada i lokalnim medijima. Zaključak je da su osobe sa invaliditetom uključene u kreiranje javnih politika, ali da je u prethodnim godinama izostao mehanizam praćenja uspešnosti i realizacije donetih dokumenata. Grad Smederevo ima od 2011. godine Savet za socijalnu zaštitu, ali nema Savet za unapređenje položaja OSI.
Druga tema bilo je obrazovanje. Na žalost, ovoj debati nije prisustvovao predstavnik obrazovanja, ali je o predškolskom obrazovanju govorila Biljana Gvozdenović, stručni saradnik. Zaključak je da sistem obrazovanja vrlo zatvoren po pitanju uključenosti građana i praćenja uspešnosti programa za učenike sa invaliditetom. Vaspitači, PP službe, učitelji, nastavnici i profesori nisu edukovani za rad sa učenicima sa invaliditetom.

Treća tema o kojoj se debatovalo je zapošljavanje. O njoj su govorili predstavnici NSZ-a Mirjana Marković i Ranko Denić. Zaključak je da zapošljavanje OSI bolje u odnosu na period pre 10 godina, ali da i dalje postoje predrasude poslodavaca i neusklađenost formalnog obrazovanja sa realnim mogućnostima osobe sa invaliditetom. Iako se čine napori da se poveća informisanost i poslodavaca i OSI i dalje se zapošljavanje OSI dešava na nivou ličnih poznanstava.
Četvrta tema o kojoj se govorilo je socijalna zaštite, a o njoj su govorile Tanja Jovanović iz CSR Smederevo i Gordana Vujović iz Gradske uprave Smederevo (Odsek socijalne zaštite). Zaključak je da se usluge razvijaju u skladu sa potrebama građana, a da te potrebe iskazuju sami pružaoci usluga koji ispituju potrebe svojih korisnika i građana.
Peta tema je bila zdravstvena zaštita, a o njoj je govorila dr Olgica Obradović, direktorka „Doma zdravlja Smederevo“. Zaključak je da prate potrebe sugrađana, ali da se u praksi susreću sa nedostatkom kadrova, kao i sa nepristupačnošću usluga. Adaptacija objekata obavezno podrazumeva i rešavanje problema pristupačnosti.
U završnom delu predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom govorili su o tome koliko su osobe sa invaliditetom prisutne u životu zajednice i kakva je uloga samih organizacija u tome. Zaključak je da sami predstavnici organizacija nisu dovoljno informisani, a kada i jesu, ne uzimaju učešće u kreiranju dokumenata jer nisu dovoljno zainteresovani i ne razumeju važnost ličnog uključivanja u kreiranju javnih politika. Većina organizacija okrenuta je realizacij sportskih aktivnosti, izleta, a ne inkluziji svojih članova u društvenu zajednicu kroz realizaciju aktivnosti sa osobama bez invaliditeta.

Nakon iznetih zaključaka, učesnici su se složili da je neophodno kreirati mehanizme praćenja javnih politika i sprovesti aktivnosti usmerene na veće informisanje samih OSI, njihovih porodica, poslodavaca i drugih društvenih aktera, kao i javne događaje i edukativne aktivnosti kako bi se povećalo učešće OSI u kreiranju javnih politika.